آفتاب

برف تهران؛ ۲۳ بهمنبارش برف، شهر تهران را یکشنبه ۲۳ بهمن‌ماه سفید پوش کرد. همزمان با بارش برف، خیابان‌های تهران شاهد حضور مردم بودند و برخی معابر و اتوبان‌های تهران با لغزندگی و ترافیک شدید مواجه شدند.

ایسنا

عکس: علیرضا معصومی - عرفان خوشخو