آفتاب

گونه‌های مختلف پرندگان در «شیراز»مطبوع بودن آب و هوای شیراز و اقلیم این شهر، هر ساله پرندگان مهاجر را به مزارع و آبراهای این شهر می کشاند. وجود گونه های مختلف پرنده ها گواه این مدعاست.


منبع: فارس