کتاب های منتشر شده

کلیات

دانش

کتاب

سیستمها

داده پردازی

برنامه نویسی کامپیوتر، برنامه ها، داده ها

006

007

008

009

010

کتابشناسیها

کتابشناسی آثار افراد خاص

کتابشناسی آثار افراد خاص نوبسندگان

کتابشناسی آثار مجهول المولف

کتابشناسی آثار منتشر شده در یک محل خاص

کتابشناسیهای موضوعی

فهرستهای عام

فهرستهای تنظیم شده بر اساس مولف و تاریخ

فهرستهای قاموسی (واژه نامه ای)

علوم کتابداری و اطلاع رسانی

روابط کتابخانه

مدیریت ساختمان

مدیریت کارکنان

024

امور فنی کتابخانه ها

کتابخانه هائی که به موضوع خاص تعلق دارند

کتابخانه های عام

خواندن و استفاده از دیگر رسانه ها

029

دایره المعارفهای عمومی

به انگلیسی امریکائی

به انگلیسی

به دیگر زبانهای ژرمنی

به فرانسوی، پروونسال و کاتالان

به ایتالیائی، رومانیائی و رتورومانیک

به اسپانیائی و پرتغالی

به زبانهای اسلاوی

به زبانهای اسکاندیناوی

به دیگر زبانها

040

041

042

043

044

045

046

047

048

049

پیایندهای عمومی و نمایه های انها

به انگلیسی امریکائی

به انگلیسی

به دیگر زبانهای ژرمنی

به فرانسوی، پروونسال و کاتالان

به ایتالیائی، رومانیائی و رتورومانیک

به اسپانیائی و پرتغالی

به زبانهای اسلاوی

به زبانهای اسکاندیناوی

به دیگر زبانها

سازمانهای عمومی و علوم موزه داری

در امریکای شمالی

در بریتانیا انگلستان

در اروپای مرکزی آلمان

در فرانسه و موناکو

در ایتالیا و مناطق همجوار

در شبه جزیره ایبری و مناطق همجوار اسپانیا

در اروپای شرقی روسیه شوروی

در دیگر مناطق جهان

علوم موزه داری

رسانه های خبری، روزنامه نگاری، نشر

در امریکای شمالی

در بریتانیا انگلستان

در اروپای مرکزی آلمان

در فرانسه و موناکو

در ایتالیا و مناطق همجوار

در شبه جزیره ایبری و مناطق همجوار اسپانیا

در اروپای شرقی روسیه شوروی

در اسکاندیناوی

در دیگر مناطق جهان

مجموعه های عمومی

به انگلیسی امریکائی

به انگلیسی

به دیگر زبانهای ژرمنی

به فرانسوی، پروونسال و کاتالان

به ایتالیائی، رومانیائی و رتورومانیک

به اسپانیائی و پرتغالی

به زبانهای اسلاوی

به زبانهای اسکاندینائی

به دیگر زبانها

نسخه های خطی و کتابهای نادر

نسخه های خطی

چاپ سنگی

کتابهائی که قبل از 1501 میلادی به چاپ رسیده اند

کتابهای چاپی

کتابهائی که صحافی با ارزشی دارند

کتابهائی که تصاویر با ارزشی دارند

کتابهائی که از نظر مالکیت یا منشاء با ارزش هستند

آثار ممنوعه ، جعلی و تقلبی

کتابهائی که شکل و ظاهر قابل توجهی دارند

زبانهای ایرانی

ادبیات ایرانی

فلسفه و روانشناسی

نظریه ای فلسفه

مطالب گوناگون

واژه نامه های فلسفه

104

پیایندها (نشریات ادواری) فلسفه

سازمانها و مدیریت

آموزش و پژوهش در فلسفه

انواع اشخاص در فلسفه

بررسیهای تاریخی فلسفه

مابعدالطبیعه (حکمت نظری)

هستی شناسی

112

کیهان شناسی (فلسفه طبیعت)

فضا و مکان

زمان

تغییر

ساختار

نیرو و انرژی

عدد و کمیت

معرفت شناسی، علیت و انسان

معرفت شناسی (نظریه شناخت)

علیت

جبر و اختیار

غایت شناسی

125

نفس (خود)

ناآگاه و ناخودآگاه

انسان (نوع بشر)

منشاء و سرنوشت روح افراد

پدیده های غیر طبیعی

فنون علوم غریبه برای حصول کامیابی و سعادت

132

پیراروانشناسی

134

رویاها و رازواره ها

136

خط شناسی و پیش بینی آینده از روی خط

قیافه شناسی

جمجمه خوانی

مکاتب فلسفی

ایدئالیسم و نظامهای وابسته

فلسفه انتقادی

شهودگرائی و برگسونیس

انسانگرائی و نظامهای وابسته

احساس گرائی

طبیعت گرائی و نظامهای وابسته

آئین وحدت وجود و نظوامهای وابسته

لیبرالیسم، التقاطی گری و سنت گرائی

دیگر نظامهای و مکاتب فلسفی

روانشناسی

151

ادراک حسی، حرکت، هیجانها و سائقه ها

هوش، عقل و قوای ذهنی

روانشناسی ناخودآگاه و دگرگونی حالت ضمیر

روانشناسی افتراقی و روانشناسی رشد

روانشناسی تطبیقی

157

روانشناسی عملی

159

منطق

استقراء

قیاس و استنتاج

163

164

مطالعات و سرچشه های اشتباه

قیاس صوری و قیاس منطقی

فرضیه (پنداشت)

برهان و استدلال

تمثیل

اخلاق (فلسفه اخلاقی)

نظاها و مکاتب اخلاقی

اخلاق سیاسی

اخلاق خانواده

اخلاق اقتصادی، شغلی و حرفه ای

اخلاق در تفریحات و سرگرمیها

اخلاق جنسی و توالد

اخلاق اجتماعی

اخلاق مصرف

دیگر معیارهای اخلاقی

فلسفه قدیم، قرون وسطی، و شرق

فلسفه شرق

فلسفه یونانی پیش از سقراط

سوفسطائیان، سقراط و فلسفه های وابسته

فلسفه افلاطون و افلاطونیان

فلسفه ارسطو و ارسطوئیان

فلسفه شکاکان و نوافلاطونیان

فلسفه اپیکور و اپیکوریان

فلسفه رواقیان

فلسفه غرب در قرون وسطی

فلسفه جدید غرب

ایالات متحده و کانادا

بریتانیا

آلمان و اتریش

فرانسه

ایتالیا

اسپانیا و پرتغال

روسیه

اسکاندیناوی

دیگر مناطق جهان

نظامهای نوشتاری و واج شناسی زبان فارسی

شعر فارسی

دین

فلسفه مسیحیت

مطالب گوناگون مسحیت

واژه نامه های مسیحیت

موضوع های خاص

پیایندهای مسیحیت

سازمانهای مسحیت

آموزش و پژوهش در مسیحیت

انواع اشخاص در مسیحیت

تاریخ و جغرافیای مسیحیت

الاهیات طبیعی

مفهوم خدا

وجود، قابلیت شناخت و صفات خدا

آفرینش

عدل الهی

علم و دین

خیروشر

217

انسان

219

کتاب مقدس

عهد قدیم

بخشهای تاریخی عهد قدیم

بخشهای شاعرانه عهد قدیم

بخشهای نبوی عهد قدیم

عهد جدید

اناجیل و اعمال رسولان

رسالات رسولان

کتاب مکاشفه

اسفار مجعوله

الاهیات مسیحی

خدا

عیسی مسیح و خاندانش

انسان

رستگاری و فیض الاهی

موجودات روحانی (فرشتگان)

معادشناسی

237

اعتقادنامه ها، اقرارنامه ها

دوره های تعلیمات دینی، دفاعیه ها و ردیه ها

اخلاق و عبادات مسیحی

اخلاق مسیحی

عبادات

نوشته های بشارتی برای افراد و خانواده ها

244

کتابهای سرود مذهبی بدون نت

هنر در مسیحیت

تجهیز و تزئین کلیسا

مناسک، اعمال و زندگی مسیحی

شعائر مذهبی و زندگی خانوادگی

مراسم دینی مسیحی و کلیسای محلی

موعظه (فن موعظه)

متون موعظه

روحانیت و وظایف آن

اداره کلیسای محلی

مجامع و مراسم دینی

256

257

258

فعالیتهای گروههای کلیسائی

الاهیات اجتماعی مسیحی

الاهیات اجتماعی

زمانها و مکانهای مراسم مذهبی خاص

کلیساشناسی

عبادات عمومی

دیگر مراسم، تشریفات و آئین های مقدس

هیئت های مذهبی

انجمنهای مذهبی

آموزش و تعلیمات دینی

بیداری روانی

تاریخ کلیسای مسیحی

جماعتها و گروههای کلیسائی در تاریخ کلیسا

شکنجه و آزار در تاریخ عمومی کلیسا

مشاجرات عقیدتی و بدعتها در تاریخ عمومی کلیسا

کلیسای مسیحی در اروپا

کلیسای مسیحی در آسیا

کلیسای مسیحی در افریقا

کلیسای مسیحی در امریکای شمالی

کلیسای مسیحی در امریکای جنوبی

کلیسای مسیحی در دیگر مناطق جهان

فرق و مذاهب مسیحی

کلیساهای اولیه و کلیساهای شرق ارتدکس

کلیسای کاتولیک رومی

کلیسای انگلیکن

فرقه های پروتستان و منشاء آن

پر سبیترین ها ، کلیساهای اصلاح شده و کلیساهای جماعتی

باپتیستها، شاگردان مسیح و کلیساهای ادونتیست

کلیساهای متودیست

288

دیگر فرق و مذاهب مسیحی

دین شناسی تطبیقی و سایر ادیان

مطالعه تطبیقی ادیان

دین یونان و رم

ادیان ژرمنی

ادیان هندی

دین زرتشت (آئین مزدا و آئین پارسیان قدیم)

دین یهود

اسلام

298

ادیان دیگر

ریشه شناسی زبان فارسی

نمایشنامه فارسی

علوم اجتماعی

جامعه شناسی و مردم شناسی

روابط اجتماعی

روندهای اجتماعی

عوامل موثر بر رفتارهای اجتماعی

گروههای اجتماعی

فرهنگ و نهادها

جوامع

308

309

آمارعومی

311

312

313

آمار عمومی اروپا

آمار عمومی آسیا

آمار عمومی افریقا

آمار عمومی امریکای شمالی

آمار عمومی امریکای جنوبی

آمار عمومی دیگر مناطق جهان

علوم سیاسی

نظامهای حکومتها و دولتها

روابط دولت با گروههای اجتماعی

حقوق مدنی و سیاسی

روندهای سیاسی

مهاجرت بین الملل و استعمار

بردگی و رهائی

روابط بین الملل

روندهای قانونگذاری

329

اقتصاد

اقتصاد کار

اقتصاد مالی

اقتصاد زمین

تعاونیها

سوسیالیم و نظامهای وابسته

مالیه عمومی

اقتصاد بین الملل

تولید

اقتصاد کلان و مباحث وابسته

حقوق

حقوق بین الملل

حقوق اساسی و اداری

حقوق نظامی، تجاری، مالیاتی و صنعتی

حقوق اجتماعی، کار، رفاه و مباحث وابسته

حقوق جزا

حقوق خصوصی

ادرسی و دادگاهها مدنی

قوانین، مقررات و دعاوی

حقوق کشورهای خاص

علوم اداری و نظامی

ادراه حکومتهای مرکزی

اداره حکومتهای محلی

امور اداری ایالات متحده امریکا

امور اداری حکومتهای مرکزی خاص

علوم نظامی

پیاده نظام و رزم پیاده

سواره نظام و رزم سواره

نیروهای هوائی و تخصصی و مهندسی نظامی

نیروی دریائی و رزم دریائی

مشکلات اجتماعی، انجمنها

مشکلات اجتماعی و رفاه اجتماعی

مسایل و خدمات رفاهی اجتماعی

سایر مشکلات و خدمات اجتماعی

جرمشناسی

نهادهای کیفری

انجمنها

باشگاههای عمومی

بیمه

انواع گوناگون انجمنها

آموزش و پرورش

سازمان و مدیریت مدارس، اموزشهای ویژه

آموزش ابتدائی

آموزش متوسطه

آموزش بزرگسالان

برنامه های درسی

آموزش زنان

آموزش و مذهب

آموزش عالی

مقررات، نظارت و کمکهای دولتی

بازرگانی، ارتباطات، حمل و نقل

بازرگانی داخلی

بازرگانی بین الملل

پست و خدمات پستی

ارتباطات ارتباطات از راه دور

حمل و نقل با راه آهن

حمل و نقل داخلی با کشتیهای رودخانه پیما

حمل و نقل آبی، هوائی و فضائی

حمل و نقل زمینی

اوزان، مقیاسات و استانداردها

آداب و رسوم، آداب معاشرت، فرهنگ عامه

پوشاک و آرایش شخصی

آداب و رسوم ادورا زندگی و زندگی شخصی

آداب و رسوم مرگ

آاب و رسوم عمومی

آداب و معاشرت

396

397

فرهنگ عامه

آداب و رسوم جنگه و دیپلماسی

واژه نامه های زبان فارسی

داستان فارسی

زبان

فلسفه و نظریه

مطالب گوناگون

واژه نامه ها و دایره المعارفها

موضوعهای خاص

پیایندها(نشریات ادوراری)

سازمانها و مدیرت

آموزش، پژوهش و مباحث وابسته

بررسیهای زبانی بر حسب انواع اشخاص

بررسیهای جغرافیائی و اشخاص

زبانشناسی

نظامهای نوشتاری

ریشه شناسی

واژه نامه ها

واج شناسی (فونولوژی)

دستور زبان (نظامهای ساختاری)

416

لهجه شناسی و زبانشناسی تاریخی

زبانشناسی کاربردی کاربرد استاندارد

زبانهای ساختاری، کلامی غیر نوشتاری و غیرگفتاری

زبان انگلیسی و آنگلوساکسون

نظامهای نوشتاری و واج شناسی زبان انگلیسی

ریشه شناسی زبان انگلیسی

واژه نامه های زبان انگلیسی

424

دستور زبان (گرامر) انگلیسی

426

تغییرات زبان انگلیسی

کاربرد زبان انگلیسی معیار

زبان آنگلوساکسون (انگلیسی قدیم)

زبانهای ژرمنی آلمانی

نظامهای نوشتاری و واج شناسی زبان آلمانی

ریشه شناسی زبان آلمانی

واژه نامه های زبان آلمانی

434

دستور زبان (گرامر) آلمانی

436

تغییرات زبان آلمانی

کاربرد زبان آلمانی معیار

دیگر زبانهای ژرمنی

زبانهای رومانس فرانسوی

نظامهای نوشتاری و واج شناسی زبان فرانسوی

ریشه شناسی فرانسوی

واژه نامه های زبان فرانسوی

444

دستور زبان (گرامر فرانسوی)

446

تغییرات زبان فرانسوی

کاربرد زبان فرانسوی معیار

زبانهای پروونسال و کاتلان

ایتالیائی، رومانیائی و رتورومانیک

نظامهای نوشتاری و واج شناسی زبان ایتالیائی

ریشه شناسی زبان ایتالیائی

واژه نامه های زبان ایتالیائی

454

دستور زبان (گرامر ) ایتالیائی

456

تغییرات زبان ایتالیائی

کاربرد زبان ایتالیائی معیار

زبانهای رومانیای و رتورومانیک

زبانهای اسپانیائی و پرتغالی

نظامهای نوشتاری و واج شناسی زبان ااسپانیائی

ریشه شناسی زبان اسپانیائی

واژه نامه های زبان اسپانیائی

464

دستور زبان (گرامر) زبان اسپانیائی

466

تغییرات زبان اسپانیائی

کاربرد زبان اسپانیائی

زبان پرتغالی

زبانهای ایتالیک لاتین

نظامهای نوشتاری و واج شناسی زبان لاتین کلاسیک

ریشه شناسی زبان لاتین کلاسیک

واژه نامه های زبان لاتین کلاسیک

474

دستور زبان (گرامر) زبان لاتین کلاسیک

476

زبان لاتین باستان، بعد از کلاسیک و عامیانه

کاربرد زبان لاتین کلاسیک

دیگر زبانهای ایتالیک

زبانهای هلنی یونانی کلاسیک

نظامهای نوشتاری و واج شناسی یونانی کلاسیک

ریشه شناسی زبان یونانی کلاسیک

واژه نامه های زبان یونانی کلاسیک

484

دستور زبان (گرامر) لاتین کلاسیک

486

زبان یونانی قبل و بعد از کلاسیک

کاربرد زبان یونانی کلاسیک

دیگر زبانهای هلنی

دیگر زبانها

زبانهای هندو اروپائی شرقی و سلتی

زبانهای افریقائی آسیائی زبانهای سامی

زبانهای افریقائی غیر سامی

زبانهای اورال آسیائی، سیبریائی و دراویدی

زبانهای شرقی و جنوب شرقی آسیا

زبانهای افریقائی

زبانهای بومی امریکای شمالی

زبانهای بومی امریکای جنوبی

زبانهای گوناگون

4فا4

مقاله فارسی

علوم طبیعی و ریاضیات

فلسفه و نظریه

مطالب گوناگون

واژه نامه ها و دایره المعارفها

504

پیایندها (نشریات ادرواری)

سازمانها و مدیریت

آموزش، پژوهش و مباث وابسته

تاریخ طبیعی

بررسیهای تاریخی، جغرافیائی و اشخاص

ریاضیات

مباحث عمومی

جبر و نظریه اعداد

حساب

توپولوژی

آنالیز

هندسه

517

518

احتمالات و ریاضیات کاربردی

نجوم و علوم وابسته

مکانیک سماوی

فنون، وسایل و مواد

اجرام و پدیده های خاص سماوی

524

کره زمین (جغرافیای نجومی)

جغرافیای ریاضی

نجوم دریائی

تقویم های نجومی

گاهشماری

فیزیک

مکانیک مکانیک جامدات

مکانیک سیالات مکانیک مایعات

مکانیک گازها

صوت و ارتعاشات وابسته

نور و تشعشعهای وابسته

حرارت

برق و الکترونیک

مغناطیس

فیزیک نوین

شیمی و علوم وابسته

شیمی نظری و شیمی فیزیک

فنون وسایل و مواد

شیمی تجزیه

تجزیه کیفی

تجزیه کمی

شیمی معدنی

شیمی آلی

بلورشناسی

کانی شناسی

زمین شناسی

زمین شناسی آب شناسی و هواشناسی

سنگ شناسی

زمین شناسی اقتصادی

زمین شناسی اروپا

زمین شناسی آسیا

زمین شناسی افریقا

زمین شناسی امریکای شمالی

زمین شناسی امریکای جنوبی

زمین شناسی سایر نقاط جهان

دیرین شناسی دیرین شناسی جانوری

دیرین شناسی گیاهی

فسیل بی مهرگان

فسیل تک یاختگان

قسیل نرم تنان و شبه نرم تنان

فسیل سایر بیمهرگان

فسیل مهره داران

فسیل مهره داران خونسرد

فسیل پرندگان

فسیل پستانداران

غلوم زیستی

571

نژادهای انسانی

انسانشناسی فیزیکی

زیست شناسی

تکامل و ژنتیک

میکروب شناسی

ماهیت کلی زندگی

کاربرد ذره بین ها در زیست شناسی

جمع آوری و نگهداری نمونه های زیستی

علوم گیاهی

گیاه شناسی

گیاهان دانه دار

دو لپه ایها

تک لپه ایها

بازدانگان

نهانزادان (گیاهان بی دانه)

نهانزادان آوندی (پتریدوفیتها)

بریوفیتها

تالوفیتها و پروکاریوتها

علوم جانوری

جانورشناسی

بیمهرگان

تک یاختگان، پارازوا،کیسه تنان و خارپوستان

نرم تنان و شبه نرمتنان

سایر بیمهرگان

مهره داران

مهره داران خونسرد

پرندگان

پستانداران

دستور زبان فارسی

خطابه و سخنرانی فارسی

تکنولوژی(علوم کاربردی)

فبسفه و نظریه

مطالب گوناگون

واژه نامه ها و دایره المعارفها

604

پیایندها (نشریات ادواری)

سازمانها

آموزش و موضوعات وابسته

اختراعات و ثبت اختراعات

بررسیهای تاریخی، جغرافیائی و اشخاص

علوم پزشکی

کالبدشناسی، یاخته شناسی، بافت شناسی

فیزیولوژی انسانی

بهداشت عمومی و فردی

پزشکی قانونی، شیوع بیماری و پیشگیری

داروشناسی و درمان

بیماریها

شاخه های گوناگون پزشکی

بیماریهای زنان و سایر شاخه های پزشکی

پزشکی تجربی

مهندسی و عملیات وابسته

فیزیک کاربردی

مهندسی معدن و عملیات وابسته

مهندسی نظامی و دریائی

مهندسی عمران (راه و ساختمان)

مهندسی راه آهن، راهها و بزرگراهها

626

مهندسی هیدرولیک

مهندسی بهداشت و خدمات شهری

شاخه های دیگر مهندسی

کشاورزی و فنون مربوطه

فنون و وسائل و مواد

آسیبها، آفتها و بیماریهای گیاهی

فراورده های زراعی

باغهای میوه، میوه ها ، جنگل و جنگلداری

باغبانی (فرآورده های باغ)

دامپروری

لبنیات

پرورش حشره ها

شکار، ماهیگیری و حفاظت از منابع طبیعی

اقتصاد خانواده و زندگی خانوادگی

خوردنیها

غذا و پذیرائی

مسکن و لوازم خانگی

وسایل رفاهی خانه

اثاث منزل

دوزندگی، پوشاک و مدیریت زندگی شخصی و خانوادگی

مدیریت اماکن عمومی

اداره امور منزل، خانه داری

بچه داری و پرستاری از بیماران و معلولان

مدیریت و خدمات اداری

خدمات دفتری

ارتباطات مکتوب

تندنویسی

654

655

656

حسابداری

مدیریت

آگهیهای تجاری و روابط عمومی

مهندسی شیمی و تکنولوژی های وابسته

تکنولوژی مواد شیمیائی صنعتی

تکنولوژی مواد منفجره، سوختها و مواد وابسته

صنایع نوشابه سازی

صنایع غذائی

صنایع نفت، گاز، موم و روغن

سرامیک و صنایع وابسته

رنگ و رنگ زدائی و صنایع وابسته

تکنولوژی سایر محصولات آلی

متالوژی

مصنوعات

فلزکاری و مواد اولیه

آهن، فولاد و سایر آلیاژهای آهن

فلزات غیرآهنی

الوار، چوب، و چوب پنبه

صنایع چرم و پوست

کاغذسازی و خمیر کاغذ

نساجی

الاستومر و محصولات الاستومری

سایر فرآورده هایی که از مواد خاص ساخته میشوند

تولید برای مصارف خاص

ابزار و آلات دقیق

فرآورده های آهنگری

ظروف فلزی و وسایل خانگی

اثاث خانه و کارگاههای خانگی

کالاهای چرمی و پوستی و مصنوعات وابسته

چاپ و فنون وابسته

پوشاک و ابزار آن

فرآورده های دیگر و تکنولوژی بسته بندی

689

ساختمان و ساختمان سازی

مصالح ساختمانی

کارهای جنبی ساختمان

ساختمان سازی با مصالح خاص و برای مقاصد خاص

نجاری ساختمانهای چوبی

پوشاندن سقف

تأسیسات

مهندسی گرمایش، تهویه و تهویه مطبوع

نازک کاری (روکاری)

699

6فا4

نامه فارسی

هنرها

فلسفه و نظریه

مطالب گوناگون

واژه نامه ها و دایره المعارفها

موضوعهای خاص

پیایندها (نشریات ادواری)

سازمانها و مدیریت

آموزش، پژوهش و موضوعهای وابسته

نگارخانه ها، موزه ها، و مجموعه های خصوصی

بررسیهای تاریخی، جغرافیائی و اشخاص

هنر طراحی شهری و منظره سازی

برنامه ریزی منطقه ای (هنر طراحی شهری)

منظره سازی

منظره سازی گذرها و خیابانها

آب در طراحی مناظر

گیاهان درختی در طرای مناظر

گیاهان غیردرختی در طرای مناظر

ساختمانها در طراحی مناظر

منظره سازی در طراحی گورستانها

مناظر طبیعی

معماری

ساخت در معماری

معماری از ابتدا تا حدود 300 میلادی

معماری قرون وسطی از حدود 300 تا 1399 میلادی

معماری جدید از 1400 -

ساختمانهای عمومی

ساختمانهای مذهبی

ساختمانهای آموزشگاهی و تحقیقاتی

ساختمانهای مسکونی

طرح و تزئین ساختمان

هنرهای تجسمی پیکرتراشی

روشها، شکلها و موضوع پیکرتراشی

پیکرتراشی از آغاز تا حدود 500 میلادی

پیکرتراشی یونانی، اتروریائی و رومی

پیکرتراشی از حدود 500 - 1399 میلادی

پیکرتراشی از 1400 -

کنده کاری و منقورات

سکه شناسی و مهرنگاری

سرامیک و سفالگری

فلزکاری هنری

طراحی و هنرهای تزئینی

طرح و طراحی

پرسپکتیو

طرح و طراحیهای موضوعی

744

هنرهای تزئینی

هنرها و صنایع دستباف

تزئین داخلی

شیشه

اسباب و اثاث

نقاشی و نقاشیها

فنون، وسایل و فرمها

رنگ

سمبولیسم، تمثیلی، اسطوره ای و افسانه ای

نقاشی از زندگی روزمره

مذهب و سمبولیسم مذهبی

756

پیکر انسان و اعضای آن

موضوعهای دیگر

بررسیهای تاریخی، جغرافیائی و اشخاص

هنرهای گرافیک چاپ

نقش برجسته و چاپ قالبی

762

لیتوگرافی

چاپ رنگی و عکس رنگی

حکاکی روی فلز (گراورسازی)

قلمزنی و هنرهای وابسته

حکاکی با اسید و بدون اسید

768

چاپ

عکاسی و عکس

فنون وسایل و مواد

نمکهای فلزی

چاپ عکس رنگی

هولوگرافی (عکس سه بعدی)

775

776

777

رشته ها و انواع خاص عکاسی

عکسها

موسیقی

اصول کلی و فرمهای موسیقی

موسیقی آوازی

آوازها، ترانه ها و تصنیفها

سازها و گرئههای سازی و موسیقی آنها

گروههای سازی

سازهای شستی دار، مکانیکی، برقی و کوبه ای

سازهای زهی

سازهای بادی

موسیقی ایران

سرگرمیها و هنرهای نمایشی

نمایشهای عمومی

نمایشهای صحنه ای

بازیها و تفریحات سالنی

بازیهای سالنی تخصصی

بازیهای شانسی

بازی و ورزش در فضای باز

ورزشهای آبی و ورزشهای هوائی

اسب سواری و ورزشهایی که با حیوانات انجام میپذیرد

ماهیگیری، شکار و تیراندازی

تغییرات زبان فارسی

طنز و هجو فارسی

ادبیات (آثار ادبی)

فلسفه و نظریه

مطالب گوناگون

واژه نامه ها و دایره المعارفها

804

پیایندها (نشریات ادواری)

سازمانها

آموزش و موضوع های وابسته

فن نگارش و بیان، و مجموعه های ادبی

تاریخ و نقد ادبی

ادبیات امریکائی به زبان انگلیسی

شعر

نمایشنامه

داستان

مقاله

خطابه و سخنرانی

نامه

طنز و هجو

نوشته های گوناگون

819

ادبیات انگلیسی و آنگلوساکسون

شعر انگلیسی

نمایشنامه انگلیسی

داستان انگلیسی

مقاله انگلیسی

خطابه و سخنرانی انگلیسی

نامه انگلیسی

طنز و هجو انگلیسی

نوشته های گوناگون انگلیسی

ادبیات آنگلوساکسون (انگلیسی قدیم)

ادبیات زبانهای ژرمنی آلمانی

شعر آلمانی

نمایش آلمانی

داستان آلمانی

مقاله آلمانی

خطابه و سخنرانی آلمانی

نامه آلمانی

طنزو هجو آلمانی

نوشته های گوناگون آلمانی

ادبیات سایر زبانهای ژرمنی

ادبیات زبانهای رومانس فرانسوی

شعر فرانسوی

نمایش فرانسوی

داستان فرانسوی

مقاله فرانسوی

خطابه و سخنرانی فرانسوی

نامه فرانسوی

طنز و هجو فرانسوی

نوشته های گوناگون فرانسوی

ادبیات زبانهای پروونسال و کاتالان

ادبیات ایتالیائی، رومانیائی و رتورومانیک

شعر ایتالیائی

نمایش ایتالیائی

داستان ایتالیائی

مقاله ایتالیائی

خطابه و سخنرانی ایتالیائی

نامه ایتالیائی

طنز و هجو ایتالیائی

نوشته های گوناگون ایتالیائی

ادبیات رومانیائی و رتورومانیک

ادبیات اسپانیائی و پرتغالی

شعر اسپانیائی

نمایش اسپانیائی

داستان اسپانیائی

مقاله اسپانیائی

خطابه و سخنرانی ایتالیائی

نامه اسپانیائی

طنز و هجو ایتالیائی

نوشته های گوناگون اسپانیائی

ادبیات پرتغالی

ادبیات زبانهای ایتالیک لاتین

شعر لاتین

شعر نمایشی و نمایشنامه های لاتین

شعر حماسی و داستانهای لاتین

شعر غنائی زبان لاتین

خطابه های لاتین

نامه های لاتین

طنز و هجو لاتین

نوشته های گوناگون لاتین

ادبیات سایر زبانهای ایتالیک

ادبیات زبانهای هلنی یونانی کلاسیک

شعر کلاسیک یونان

شعر نمایشی و نمایشنامه های کلاسیک یونان

شعر حماسی و داستانهای کلاسیک یونان

شعر غنائی کلاسیک یونان

خطابه های زبان کلاسیک یونان

نامه های کلاسیک یونان

طنز و هجو کلاسیک یونان

نوشته های گوناگون زبان کلاسیک یونان

ادبیات یونانی جدید

ادبیات دیگر زبانها

ادبیات زبانهای هند و اروپای شرقی و سلتی

ادبیات زبانهای افریقائی - آسیائی (حامی و سامی)

ادبیات زبانهای غیر سامی افریقائی - آسیائی

ادبیات زبانهای اورال - آلتائی، سیبریائی قدیم و دراویدی

ادبیات زبانهای چینی و تیتی و زبانهای جنوب شرقی آسیا

ادبیات زبانهای افریقائی

ادبیات زبانهای بومی امریکای شمالی

ادبیات زبانهای بومی امریکای جنوبی

ادبیات سایر زبانها

کاربردزبان فارسی معیار

نوشته های گوناگون فارسی

جغرافیا و تاریخ

فلسفه و نظریه تاریخ

مطالب گوناگون تاریخ

واژه نامه ها، دایره المعارف ها و اصطلاحنامه های تاریخ

مجموعه گزارشهای وقایع تاریخی

پیایندها (نشریات ادواری)

سازمانها و مدیریت

آموزش، پژوهش و موضوع های وابسته

تاریخ بر حسب انواع اشخاص

تاریخ عمومی جهان

جغرافیای عمومی سیاحتنامه ها

جغرافیای تاریخی

تصاویر سطح زمین و سطح سایر کرات فرازمینی

جهان باستان

اروپا

آسیا

افریقا

امریکای شمالی

امریکای جنوبی

دیگر نواحی جغرافیائی

سرگذشتنامه های عمومی، نسب شناسی

921

922

923

924

925

926

927

928

نسب شناسی، نامها علائم رسمی

تاریخ جهان باستان

چین

مصر

فلسطین

هند

بین النهرین و فلات ایران

اروپای شمالی و غرب شبه جزیره ایتالیا

شبه جزیره ایتالیا و مناطق همجوار

یونان

دیگر قسمتهای جهان باستان

تاریخ عمومی اروپا اروپای شرقی

بریتانیا

انگلستان و ویلز

اروپای مرکزی آلمان

فرانسه و موناکو

شبه جزیره ایتالیا و مناطق همجوار ایتالیا

شبه جزیره ایبری و مناطق همجوار اسپانیا

اروپای شرقی روسیه شوروی

اروپای شمالی اسکاندیناوی

سایر قسمتهای اروپا

تاریخ عمومی آسیا خاور دور

چین و نواحی همجوار

ژاپن

شبه جزیره عربستان و نوای همجوار

جنوب آسیا هند

ایران

خاور میانه (خاور نزدیک)

سیبری (بخش آسیایی روسیه)

آسیای مرکزی

آسیای جنوب شرقی

تاریخ عمومی افریقا

تونس و لیبی

مصر و سودان

اتیوپی

مراکش و جزایر قناری

الجزایر

افریقای غربی و جزایر نزدیک آن

افریقای مرکزی و جزایر نزدیک آن

افریقای جنوبی

جزایر اقیانوس هند جنوبی

تاریخ عمومی امریکای شمالی

کانادا

امریکای مرکزی مکزیک

ایلات متحده امریکا

974

975

976

977

978

979

تاریخ عمومی امریکای جنوبی

برزیل

آرژانتین

شیلی

بولیوی

پرو

کولومبیا

ونزوئلا

گویان

پاراگوئه و اروگوئه

تاریخ عمومی سایر قسمتهای جهان

991

992

زلند جدید

استرالیا

ملانزی گینه جدید

سایر قسمتهای اقیانوس آرام پولینزی

جزایر اقیانوس اطلس

جزایر قطب شمال و قطب جنوب

جهانهای فرازمینی

گویشهای ایرانی

ادبیات محلی

کتب طبقه‌بندی نشده

سایر